Try jKool Analytics

Big-Data Analytics in 3 easy steps